כתב ויתור

המידע שנמסר ב- Law & More B.V. האתר נועד אך ורק לשמש מידע כללי. לא ניתן להפיק זכויות ממידע זה. Law & More B.V. לא ניתן להחזיק אותה ואינה אחראית לכל נזק הנובע או כתוצאה מכל מידע חלקי ו / או לא מדויק המועבר באתר. מידע נשלח אל Law & More B.V. באמצעות דואר אלקטרוני או טופס יצירת הקשר באתר האינטרנט של Law & More B.V. אינו מאובטח ולא ייחשב כאל סודי.

Law & More B.V.